Košík  

Nákupní košík je prázdny

0 Kč Doručení
0 Kč K úhradě

Košík Objednat

Výrobci

Žádný výrobce

Základní údaje

 

Dodavatel

KolaVehovsky.cz

Erich  Vehovský

Stiborská 31

Kobeřice

747 27

DIČ: CZ-5608102357

IČ: 15488349

Provozovatel je plátce DPH. 
(dále jen "dodavatel")


Kontaktní údaje


TEL.: 
+ 420 553 657 383
E-MAIL: info@kolavehovsky.cz


Na emaily odpovídáme zpravidla ve lhůtě do 24-48 hodin, nejdéle však do 3 dnů

Číslo účtu pro bezhotovostní platby:

FIO banka

Číslo účtu:        2200024436

Kód banky:       2010

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.kolavehovsky.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající. 

Dodavatel/prodávající - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. 

Spotřebitel (kupující)
 - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. 

Kupující - který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem. 

Kupní smlouva - objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Základní informace o nakupování

Veškeré podané objednávky jsou považovány za závazné, proto na každou objednávku bude vystaven fakturační doklad, na jehož základě bude zákazníkovi (odběrateli) účtována částka za objednané zboží. Zákazník momentem uzavření kupní smlouvy akceptuje tyto obchodní podmínky. Na možnost seznámení se s těmito obchodními podmínkami byl upozorněn před vlastním odesláním objednávky.

Každá objednávka bude zákazníkovi potvrzena formou emailové zprávy. Zákazník je o stavu zpracování své objednávky informován v našem e-shopu (tlačítko "přihlášení" a menu Uživatelská zóna odkaz "Moje objednávky"). Objednávky mohou být u zákazníka ověřeny a to formou telefonickou, pomocí SMS nebo e-mailem.

Informace o zboží

V naší internetové prodejně najdete u každého výrobku:

 • označení výrobku, popis funkce, rozměry výrobku, vlastnosti výrobku
 • uvedený materiál výrobku nebo jeho složení
 • u textilních výrobků a spodního prádla uvedené velikostní označení
 • maloobchodní cenu včetně DPH, hodnotu slevy, je-li výrobek ve slevové akci a konečnou cenu po odečtení příslušné slevy
 • záruční doba je, kromě výrobků potravinářského charakteru s datem spotřeby před uplynutím záruční doby, 24 měsíců.

Informace o cenách

Ceny a slevy uvedené u zboží jsou v platnosti až do doby vydání nového ceníku a do doby vytvoření nových slevových sazebníků. Firma si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen v nepravidelných časových intervalech. Cena uvedená v potvrzené objednávce je pro kupujícího závazná.

Informace o dodání

Vybrané zboží je dodáváno zákazníkovi službou Česká pošta.

Případně dodáno osobně(domluva)


Doba dodání je stanovená Českou poštou.

 

 

 

Doprava službou Česká pošta

do 24-48 hodin od expedice

 

 

Informace o platbách

Pro zaplacení objednaného zboží lze použít několika způsobů

Platba předem - zde zákazník převede peníze na účet dodavatele před zasláním zásilky. Zásilka je poté spotřebiteli zaslána na určenou adresu. 

Platba dobírkou – zákazník platí při převzetí zboží

Platba v hotovosti - zákazník platí při vyzvednutí zboží

Způsoby platby a náklady na dodání, výběr doručení

V naší internetové prodejně Ván nejsou účtovány žádné manipulační poplatky ani balné, k ceně výrobku si tak musíte připočítat pouze cenu za dodání zásilky podle Vámi zvoleného druhu platby objednaného zboží.

Objednávky zboží

Při nakupování přes internet je na základě elektronické komunikace vytvořena objednávka zboží na základě údajů, které každý zákazník získá na našich stránkách a na jejichž základě se objednávající rozhoduje.

Objednávající je kontaktován kombinovaně a to formou e-mailu, telefonicky nebo SMS zprávou. Z objednávky provedené zákazníkem vzniká kupní smlouva v okamžiku potvrzení této objednávky od dodavatele. Na základě tohoto dostává zákazník potvrzení objednávky písemnou formou zasláním potvrzovacího e-mailu se všemi údaji, které zákazník při objednávce uvedl, tedy jedná se o adresu dodavatele, adresu objednavatele, druh objednaného zboží, jeho počet a jednotková cena, způsob platby a způsob dodání objednávky a celková cena, za kterou byla objednávka vytvořena. Zákazník je o stavu zpracování své objednávky informován v našem e-shopu.

Doklady o nákupu

Se zásilkou je zákazníkovi doručena i písemný doklad (faktura) o zakoupení zboží a to se všemi náležitostmi (datum, číslo objednávky, údaje o obou smluvních stranách, identifikace zboží, cena za jednotlivé položky, celková ceny, cena za dopravu a jiné služby), která zároveň slouží i jako dodací list a na jejímž základě je nakupujícímu garantována záruční doba a veškerá komunikace s prodávajícím se odvíjí na základě údajů z této faktury.

Odstoupení od smlouvy

Pokud zákazník (spotřebitel) objedná zboží z internetového obchodu, pak má podle §53 občanského zákoníku právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu a to ve lhůtě do 14 dnů od převzetí zásilky. Tato možnost je zákazníkovi dána z důvodů jeho objednávky "na dálku", kdy si zákazník nemůže zboží řádně prohlédnout .

Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na dodávku zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, či se jedná o zboží, které pro svůj charakter nemůže být vráceno (spodní prádlo…).

Vracené zboží musí být nepoškozené a spotřebitel jej musí dodat s originálním balením.

Odstoupení od smlouvy je platné na našem obchodě www.kolavehovsky.cz, pokud je doručeno do 21 dnů od převzetí plnění. Při odstoupení od smlouvy zašle zákazník zboží zpět na adresu odesílatele, tj. na adresu : Erich Vehovský, Stiborská 31, Kobeřice 747 27. Odstoupení od smlouvy musí vyjadřovat projev vůle spotřebitele, ze kterého jasně vyplývá, že od uzavřené kupní smlouvy chce odstoupit v zákonné 14ti denní lhůtě. Nestačí tedy pouze zaslat zboží zpět. Odstoupení od smlouvy by mělo být nejlépe uplatněno písemnou formou společně s kopií dokladu o koupi, tedy s fakturou. V případě jiného, než písemného, odstoupení od smlouvy se spotřebitel může dostat do případné důkazní nouze s prokazováním svého odstoupení od smlouvy. Současně musí zákazník vybrat způsob, jakým mu budou vráceny finanční prostředky - buďto zasláním složenkou na adresu objednavatele nebo po uvedení čísla bankovního účtu také převedením na tento účet. Prodávající má povinnost vrátit finanční prostředky nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

Záruční list

Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to však povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list. Pokud je poskytována jiná než zákonná záruka, prodávající v záručním listě určí podmínky a rozsah smluvní záruky. Pro nabízený sortiment v našem e-shopu slouží jako záruční list doklad o zakoupení zboží (faktura). Na základě tohoto dokumentu probíhá komunikace a případné reklamace zákazníka.

Objednávání

Objednávky provedené s registrací jsou evidovány na serveru e-shopu, kam má zákazník přístup po zadání uživatelského jména a hesla, které si zákazník při registraci zadal. Takto má zákazník přístup do svých objednávek a může kontrolovat svou dosavadní historii a měnit své osobní údaje. Informaci o postupu objednávání získá nakupující v nápovědě v jednotlivých krocích objednávky. Kroky objednávky jsou: vložení zboží do košíku, registrace nebo zadání údajů pro doručení zásilky, kontrola kompletnosti objednávky a údajů, potvrzení objednávky a její odeslání do e-shopu.

Dodavatel s daty zákazníka nijak nemanipuluje, o zákazníkovi archivuje pouze data, která jsou potřebná k jednoznačné identifikaci a k ověření údajů a objednaného zboží - tedy jméno a příjmení, adresa, telefonické spojení a e-mailová adresa. Veškerá data o zákaznících slouží výhradně pro vnitřní použití ve-shopu a nejsou podstoupena třetí osobě.

Pokud zákazník provádí objednávku bez registrace, nemusí vyplňovat uživatelské jméno a heslo a nemá tedy vytvořen žádný účet, do kterého by mohl přistupovat a sledovat svou objednávkovou historii a měnit zadané údaje. Jím zadané údaje budou použity jen pro vyřízení jedné objednávky a při jiné objednávce je bude zákazník vyplňovat opětovně.

Kontrola zadaných údajů při objednávce je zákazníkovi umožněna ještě před potvrzením a odesláním jeho objednávky, tato kontrola není možná, pokud bude objednávka provedena pomocí SMS nebo e-mailu. V případě telefonické objednávky kontrolu dat a případné změny provede zástupce obchodu.

Po potvrzení a odeslání objednávky je zákazník automatickým e-mailem písemně informován o objednávce a tím i její potvrzení. Tímto potvrzením vzniká mezi zákazníkem a dodavatelem smluvní vztah, ze kterého plynou práva a povinnosti obou stran podle občanského, případně obchodního zákoníku.

Toto potvrzení zákazník nezíská, pokud objednávku provede telefonicky v případě, kdy nemá e-mailovou adresu. Takovým potvrzením je faktura, která je zákazníkovi dodána se zbožím. 
V potvrzení objednávky zákazník obdrží tyto informace:

 • číslo objednávky (je zároveň číslem, pod kterým probíhá veškerá identifikace mezi zákazníkem a dodavatelem)
 • informace a data o obou smluvních stranách
 • datum vzniku smluvního vztahu (potvrzení objednávky)
 • jednoznačnou specifikaci objednaného zboží
 • objednané množství
 • cenu za jednotlivou položku a celkovou cenu za vybrané zboží
 • způsob dodání
 • cenu za dopravu, balné ani jiné manipulační poplatky neúčtujeme
 • způsob provedení platby
 • předpokládaný termín dodání
 • upozornění na možnost zažádat o znemožnění evidence osobních údajů

Ochrana osobních údajů

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ukládáme data a osobní údaje, které nám zákazník poskytl a které používáme pro provozování e-shopu, pro možnost vyhodnocování statistických údajů a pro marketingové účely.


Respektujeme Vaše soukromí:

 • pro nabízené služby a vyřízení objednávky však potřebujeme znát některá základní data
 • tato data chráníme před zneužitím a používáme je jen pro svou potřebu


Údaje, které zadáváte při registraci:

 • jméno a příjmení
 • úplnou adresu (ulice a číslo popisné, město, PSČ)
 • e-mail
 • telefon

Tyto údaje jsou nutné pro Vaši identifikaci. Použijeme je k realizaci a vystavení faktury za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a komunikaci se zákazníkem. Údaje o zákaznících a nákupech jsou ukládány v zabezpečené databázi a žádná data nejsou poskytována třetím osobám.

Uzavřením kupní smlouvy souhlasí zákazník se zpracováním svých osobních údajů za výše uvedeným účelem. Tento souhlas je poskytnut na dobu neurčitou. Zákazník, který nesouhlasí s uložením dat a osobních údajů, může písemně požádat o odstranění svých osobních údajů z databáze prodávajícího v nezbytném rozsahu, který je nutný pro zamezení dalšího používání osobních údajů za uvedeným účelem nebo může využít zrychlenou objednávku bez registrace. Veškeré údaje, které zadal zákazník při registraci, může sám měnit po přihlášení se do svého účtu v uživatelské zóně. Na jeho přání mohou tyto údaje být z databáze vymazány.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.kolavehovsky.cz stejně jako ve svých provozovnách nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.